Данъци и такси при сделки с имоти


При сделки с недвижими имоти в България, в деня на нотариалното изповядване на сделката се дължат следните данъци и такси:
• местен данък за придобиване на имот към съответната община по местонахождение на имота;
• такса за вписване към Агенцията по вписвания;
• нотариална такса за изповядване на сделката към нотариуса.
Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), всяка година общините в България определят самостоятелно размера на местния данък за придобиване на имот на съответната територия в диапазона между 0,1 и 3 на сто върху продажната цена на имота или върху неговата данъчна оценка, ако тя е по-висока от продажната цена.
Препоръчително е да проверите предварително размера на местният данък за придобиване на имоти.
Таксата за вписване на сделката в Имотния регистър воден при Агенция по вписвания е в размер на 0,1% върху продажната цена.
Нотариалната такса се изчислява върху материалния интерес и съгласно Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, поради което следва да се консултирате предварително с ваш брокер на имоти, адвокат или с нотариуса на който желаете да доверите сделката си.