Деклариране на имот


Всеки нов собственик на недвижим имот в България е длъжен да го декларира в дирекция „Местни данъци и такси“ към съответната община по местонахождение на имота.
Декларирането е необходимо да се направи в срок до два месеца от:
• датата на придобиването на имота (датата на нотариалния акт), ако той е в сграда, която вече е въведена в експлоатация, или
• от датата на издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение  за регистриране и въвеждане в експлоатация, в случай че към момента на придобиване на имота сградата е била в строеж.
При подаване на декларацията е необходимо да представите копия от следните документи:
1. Нотариален акт за собственост;
2. Разрешение за ползване на сградата или Удостоверение  за регистриране и въвеждане в експлоатация на сградата;
3. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ, и
4. Документ за самоличност.
В случай, че сте повече от един собственик, декларирането на имота се извършва от единия от тях, като останалите се вписват във формуляра от него.
Декларирането може да бъде извършено и от упълномощено лице, като при недеклариране в срок е възможно да бъдете санкционирани.