Документи за покупко-продажба на имот


Преди да пристъпите към сключване на окончателен договор и да изповядате сделка с недвижим имот (парцел, магазин, офис или апартамент) пред нотариус е препоръчително да сключите предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Предварителният договор обвързва продавача и купувача, като с него се поема задължението в бъдеще да бъде сключен окончателен договор под формата на нотариалния акт, с който да се прехвърли правото на собственост. Едно от условията на предварителният договор е писмената форма, което е достатъчна гаранция за обезпечаване на интересите на заинтересованите страни по сделката при евентуално неизпълнение на всяка една от тях. Имайте предвид, че този договор не дава абсолютна гаранция на страните е необходимо да се консултирате с адвокат или с опитен брокер на имоти.

В предварителният договор се включват съществените елементи и изричните уговорки на страните, преди да се пристъпи към подписването на окончателния договор – нотариалният акт.

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот не прехвърля правото на собственост.

Често при подписването на предварителния договор Купувачът плаща на Продавача определена сума пари като капаро, както и поставя ограничения и разбира се урежда условията при неизпълнение на поетите от всяка една от страните ангажименти, чрез уговорената в него неустойка.

Необходимите документи са:

 1. Документ за собственост– възможните документи, с които може да се извърши продажба са:
 • Решениена поземлената комисия за възстановяване на собствеността – в него са описани възстановените ниви и съседите;
 • Нотариален акт;
 • Договор за доброволна делба– заверен от нотариус и вписан в съответния районен съд;
 • Съдебно решение – вписано.
 1. Актуална скица на имота, които се получават от съответната общинска служба по земеделие или АГКК (актуалност 6 месеца).
 2. Данъчна оценкаот данъчната служба по местонахождение на имота в писмен вид.
 3. Удостоверение за наследници.
 4. Документ за самоличност(лична карта, паспорт).
 5. Удостоверение за брак. Имоти, придобити по време на брака, са семейна имуществена общност. За тяхната продажба се изисква съгласието и на двамата съпрузи. Не представляват семейна имуществена общност получените имоти чрез дарение или по наследство от единия от съпрузите.
 6. Делбен протокол или договор за делба, ако е имало делба на имота.
 7. Удостоверение, че имотът не е актуван като общински(само за сделки с дворно място). Удостоверението се издава от отдел ‛Общинска собственост‛.
 8. Пълномощно, ако продавачът не може да присъства на сделката. Добре е да се включат някои допълнителни условия в пълномощното, като посочване на минималната цена на сделката, начина на плащането и др.
 9. Удостоверение, че сградата е изградена със строително разрешение по одобрен архитектурен план.

Други документи според особеностите на имота като смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, и др., за които можете да се консултирате с професионален брокер на имоти или адвокат.

Декларация по чл. 25, ал. 6 от Закона за Нотариусите – нотариално заверена 1 брой.

Декларация по чл. 226, ал. 1 от ДПК – нотариално заверена 2 броя.