Докуметните, с които трябва да се снабди продавачът на имот


Когато продавачът на един имот е в процес на договоряне проданта на своя имот идва време за набавяне на необходимите документи, без които не може да се осъществи нито една имотна сделка, което е свързано с допълнително време.

Голяма част от продавачите и/или купувачите, които не ползват услугите на професионален консултант по сделки с недвижими имоти, решават да се консултират с адвокат, за да им разясни какви са необходимите документи и да им съдейства с правни съвети отнасящи се до сделката и нейното изпълнение. Истината е, че задължително Ви трябва юрист, но това не е само нотариусът, който ще изповядва сделката.

Ето кои са стандартните документи, с които трябва да разполагате, за да можете да продадете имота си:

 1. Документ за собственост(нотариален акт или договор със силата на нотариален акт). Той е най-важният и удостоверява правото на собственост върху недвижимия имот. Без него продавачът не може да докаже това си качество и нотариусът няма да изповяда сделката. Направете си няколко копия, защото ще ви трябват;
 2. Документ за самоличност– лична карта, паспорт;
 3. Скица/схема  на имота  – издава се от АГКК (Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър).  Този документ е валиден за шест месеца.
  • Необходимите документи за издаването на скица/схема са:
 • Заявление;
 • Документи за собственост или за отстъпено право на строеж;
 • Копие от скица, въз основа на която е издаден документа (за поземлен имот);
 • Удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице;
 • Документ за платена такса.
 1. Данъчна оценка, която се издава от данъчната служба на общината по местонахождение на имота.
  • Необходимите документи за издаването на данъчна оценка са:
 • Искане по образец;
 • Документ за самоличност (при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно);
 • Копие на документи, удостоверяващи собствеността се прилагат към всички видове молби за данъчни оценки. Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните;
 • Схема на самостоятелния обект от АГКК;
 • Документ за платена такса.
 1. Удостоверение за тежести – издава се от Имотния регистър към Агенцията по вписванията, в което да са отразени всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма.
 2. Пълномощно, ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката;
 3. Разрешение за ползване на обекта (Акт 16) – при закупуване на жилище в новопостроена сграда;
 4. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за наличие и липса на задължения – изисква се от банката при закупуване на имот с кредит, издава се от НАП;
 5. Удостоверение за наследници, акт за смърт на наследодателя и завещание – изисква се при наследствен имот;
 • Удостоверение за семейно положение – издава се от ЕСГРАОН (Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението), най-често в сградата на общината по постоянен адрес на собственика на имота;
 • Удостоверение за брак за имоти, придобити по време на брака, са семейна имуществена общност. За тяхната продажба се изисква съгласието и на двамата съпрузи. Не представляват семейна имуществена общност получените имоти чрез дарение или по наследство на единия от съпрузите. При разведен продавач се изисква съдебно решение за развод.

Добре е да знаете, че някои от гореизброените документи можете да подготвите предварително, като се обърнете към вашият консултант по сделката за съдействие. В процеса по снабдавянето с горепосочените дикументи е възможно да възникват и допълнителни изисквания от нотариуса, пред който ще се изповяда сделката и предвид на този факт е препоръчително предварително да уговорите и детайлите по изповядването, за което можете да се доверите на професионалните услуги на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД.