Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЗЛВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ НА ТОЗИ САЙТ (www.ifiduciaries.com) ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ОТ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ ” ООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Този документ урежда условията, при които „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Асен Георгиев 14, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131450231, предоставя услуги на свои клиенти, свързани с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти, регистрация на дружества и други професионални услуги подробно посочени на този сайт.

1.2. Настоящите Общи условия, в тяхната цялост или части от тях, се прилагат във всички случаи, когато между „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД и физическо и/или юридическо лице, (наричано „Клиент” или „Възложител”) се осъществи контакт по повод предоставянето на информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти (с цел покупко-продажба и/или наемни отношения), или се договарят условия по сключването на Договор за посредничество/поръчка за осъществяване на сделка с недвижим имот, и/или винаги, когато има сключен Договор за посредничество/поръчка, или друго съглашение между Клиента/Възложителя и „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД и/или подписано от Клиента/Възложителя възлагателно писмо за предоставяните на този сайт услуги.

1.3. Настоящите Общи условия уреждат всички правоотношения, възникнали между „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД и физическо и/или юридическо лице (наричано „Клиент” или „Възложител”), включително, но не само в случаите, когато Клиентът/Възложителят е подписал възлагателно писмо, договор за поръчка или друг документ, по силата на който „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД е приел да изпълни предлагана от него услуга. При подписване на такъв документ се счита, че Клиентът/Възложителят е запознат с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат във всички отношения с „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, възникнали във връзка с и/или по повод предоставяната или изпълнявана от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД услуга или поръчка.

1.4. Тези Общи условия уреждат всички отношения, които не са изрично уредени в сключени между „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД и физическо и/или юридическо лице, (наричано „Клиент” или „Възложител).

ЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Дефинираните в този раздел думи и изрази ще имат следното значение, с което значение същите ще се използват и в Договорите за посредничество/поръчка, възлагателните писма, споразуменията, документите, удостоверяващи предоставяне на депозит/капаро, и всякакви други съглашения и документи, подписани от Клиенти/ Възложители на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, във връзка с осъществяване на коя да е от предоставяните на този сайт услуги, а именно:

2.2. „Сделка” е сключването с помощта, съдействието и личната организация на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД на предварителен и/или окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот или Договор за наем на недвижим имот между две страни, едната от които, или и двете страни е/са Клиент/и/ Възложител/и на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД. Сделка е и всяко прехвърляне на право на собственост на недвижим/и имот/и на трето лице и/или на Клиент/Възложител на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, на трето лице и/или на Клиент/Възложител с помощта, съдействието и личната организация на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, включително чрез извършване на непарична вноска в капитала на юридическо лице, притежавано или контролирано от трето лице и/или Клиент/Възложител; прехвърлянето на пряк или непряк контрол върху Имота/ите или техния собственик към трето лице и/или Клиент/Възложител; привличането на трето лице и/или на Клиент/Възложител като инвеститор в Имота/ите или в дружеството–собственик на Имота/ите, или в лица, упражняващи контрол върху тях, включително и чрез директно финансиране, апорт, погасяване или обезпечаване на банков кредит, или всякаква друга форма на инвестиране или на съвместна дейност във връзка с Имота/ите. Сделка по смисъла на тези Общи Условия е и всяка сделка с вещноправен ефект върху имота (замяна, дарение, учредяване или продажба на право на строеж, или учредяване право на ползване, продажба на предприятие, в което имотът е актив).

2.3. „Имот” е недвижимият имот, описан във възлагателно писмо, Договора за посредничество/поръчка, протокола за оглед, споразуменията, документите, удостоверяващи предоставяне на депозит/капаро, и/или всякакви други съглашения и документи, подписани с/организирани чрез посредничество/поръчкато на  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД и/или Имот, за който Клиентът/Възложителят е получил информация от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД и/или за който имот Клиентът/Възложителят е осъществил контакт с „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД.

2.4. „Клиент” или „Възложител” на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД е физическо или юридическо лице, което получава информация от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти по повод осъществяваната от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД посредническа дейност при сделки с недвижими имоти и/или е обвързано по възлагателно писмо и/или договор за посредничество/поръчка със „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД. Клиент/Възложител на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД е и всяко физическо или юридическо лице, посочено в протокол за оглед или свързано с него лице, което е присъствало на оглед на имот, организиран от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  и/или е получило информация от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД . Клиентът/Възложителят на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  може да няма сключен договор за посредничество/поръчка, или същият да е сключен помежду им в устна форма, както и да бъде клиент/възложител на друг посредник, с когото “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  има търговски отношения.

2.5. „Исканата от Клиента/Възложителя цена” е сумата, посочена от Клиента/Възложителя като продажна или наемна цена, във възлагателното писмо и/или в договора за посредничество/поръчка, в кореспонденцията по имейл, факс и/или сумата, посочена в друг документ на хартиен носител, адресиран до “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД , във връзка с осъществяване на посредническата дейност.

2.6.   „Продажна цена на имот” е сумата, посочена в предварителния договор за покупко-продажба или други съглашения между страните по сделката, или ако такива не са подписани, цената, посочена в допълнителни споразумения към договор за посредничество/поръчка, в случай че такива липсват, сумата, посочена в окончателния договор за покупко-продажба на имота. При несъответствие между продажната цена, посочена в нотариалния акт за покупко-продажба и действително уговорената между страните по сделката цена, договорената продажна цена по смисъла на тази точка е действително уговорената цена, посочена в предварителния договор или други съглашения между страните по сделката, или ако такива не са подписани, цената, посочена в допълнителни споразумения към договора за посредничество/поръчка.

2.7. „Наемна цена на имот” е месечната наемна цена, съгласно подписания Договор за наем, а ако в същия договор сумата е определена на друга база, наемната цена е сумата, съответстваща на средния месечен наем на имота, съгласно определения с договора за наем срок.

2.8.  „Договор за посредничество/поръчка” е договорът, сключен между “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  и Клиента/Възложителя, по силата който последният възлага на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  да посредничи при осъществяването на сделка /покупко-продажба или договор за наем/ с недвижим имот, срещу заплащане на възнаграждение.

2.9. „Оглед”  е организирана от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД , по искане на Клиент/Възложител на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, среща на територията на имот, за който имот Клиентът/Възложителят предварително е получил информация от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД , която среща се осъществява с цел запознаване на място с характеристиките и състоянието на имота по повод намерения на Клиента/Възложителя за осъществяването на сделка с недвижимия имот.

2.10. „Протокол за оглед” е частен документ, съставен от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  и подписан от Клиента/Възложителя, удостоверяващ датата и часа на провеждане на оглед на недвижим имот, както и свидетелстващ, че “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  е организирал огледа на посочения имот от посочения Клиент/Възложител, съответно, че подписалият протокола Клиент/Възложител е посетил индивидуализирания в документа имот чрез посредничеството на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД . При липса на други, подписани за имота документи, протоколът за оглед е доказателство, че между “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  и Клиента/Възложителя е възникнало правоотношение по повод предоставяне на посреднически услуги от  “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, за което са приложими настоящите Общи условия. Протоколът за оглед има значението, посочено в раздел V от тези Общи условия.

2.11. „Възнаграждение”  или „Комисионно/Посредническо възнаграждение”, е договореното при условията на Договора за посредничество/поръчка или друго писмено съглашение между  Клиент/Възложител и “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  възнаграждение на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  за предоставени услуги.

2.12. „Обичайно посредническо възнаграждение” на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  е възнаграждението за посреднически услуги. Ако не е изрично договорен друг размер между “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  и Клиента/Възложителя, обичайното посредническо възнаграждение, дължимо от Клиента/Възложителя, е в размер на:

А) 3% (три процента) без ДДС от продажната цена на имота при покупко-продажба, но не по-малко от 1000 (хиляда) евро без ДДС;

Б) 50% (петдесет процента) без ДДС от месечната наемна цена на имота без вкл. ДДС, при сделки с наеми на жилищни имоти, не по-малко от 300 (триста) евро без ДДС;

един средно месечен наем без вкл. ДДС при сделки с наеми на търговски и офис площи, но не по-малко от 800 (осемстотин) евро без вкл. ДДС.

В)  В случай че “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  представлява и двете страни по сделката, посредническото възнаграждение е дължимо в горепосочените размери от всяка от страните по сделката на самостоятелно и годно правно основание, което не подлежи на промяна и предоговаряне.

ЕКСКЛУЗИВНОСТ

3. В случаите в които между “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД и Клиента/Възложителя са договорени изключителни посреднически права  за сделка  с недвижим имот, Клиентът/Възложителят се задължава в договорения срок на действие на клаузата за ексклузивитет да не предлага по никакъв начин без участието на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД същия имот за продажба и/или под наем, както самостоятелно, така и чрез свързано с него лице, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон; чрез трети лица – пълномощници, включително чрез други брокерски агенции и посредници, в т.ч. да не влиза в договорни отношения с изброените лица във връзка с/по повод на предлагането на същия имот, както и че за същия срок се задължава без участието на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  да не води преговори, да не провежда огледи на имота без присъствието на представител на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД , да не организира огледи и да не подписва споразумения, предварителни и/или окончателни договори с предмет прехвърлянето или отдаването под наем на същия имот. В случай че Клиентът/Възложителят наруши гореизброените условия, вкл. ако за имота бъде сключен предварителен договор или окончателен договор за покупко-продажба или договор за наем, в срока на действие на клаузата за ексклузивитет, се счита, че сделката е  сключена с посредничество/поръчкато на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД , с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици, като “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  има право на съответното възнаграждение за посредничество/поръчка, както и правата, посочени по-долу в раздел VIII от тези Общи условия.

4. При условията на сключен Договор за посредничество/поръчка с клауза за изключителни посреднически права (ексклузивитет) Клиентът/Възложителят се задължава, в договорения срок на действие на клаузата за ексклузивитет, без участието на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД , да не търси имот за покупко-продажба или наем, да не провежда огледи за закупуване или наемане на имот без присъствието на представител на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД самостоятелно, чрез свързано с него лице, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, чрез трето лице, пълномощник или чрез друг посредник или брокерска агенция, както и да не сключва в същия срок предварителни и окончателни договори за покупко-продажба или наем. Ако в срока и при условията на сключен Договор за посредничество/поръчка с клауза за ексклузивитет, Клиентът/Възложителят сключи предварителен договор за закупуване на имот и/или закупи недвижим имот с окончателен договор или сключи договор за наем на имот, поради естеството на ексклузивните права се счита, че имотът е закупен/нает чрез посредничество/поръчкато на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД с всички, произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици от това, като “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  има право на съответното възнаграждение за посредничество/поръчка както и правата, посочени по-долу в раздел VIII от тези Общи условия.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО/ПОРЪЧКА

5. Клиент/Възложител, подписал с “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД Договор за посредничество/поръчка за продажба на имот, декларира, че:

А) е единствен изключителен собственик на имота;

ако имотът е в режим на съсобственост, че действа със съгласието на останалите съсобственици;

Б) ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на поръчката и пълномощното му не е нищожно или оттеглено);

всички останали собственици са съгласни с продажбата на имота;

В) разполага с необходимите документи за собственост, както и с необходимите за сделката документи;

върху имота, или части от него, не съществуват учредени обезпечения и тежести в полза на трети лица, в това число, но не само ипотеки, възбрани, право на ползване или други права на трети лица;

Г) няма обективни причини, които пречат за продажбата на имота;

Д) по отношение на имота, или части от него, не съществува право на държавен или общински орган да извърши отчуждаване въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план или друга отчуждителна процедура или конфискация;

Е) няма наложени възбрани или възникнали по друг начин (включително договорен) ограничения за упражняване правата върху имота, или части от него;

Ж) не е нарушено или отнето владението на собственика върху имота, или части от него;

З) собственикът на имота не е страна по договори, включително договори, свързани с ползване на имота, или части от него, които трябва да бъдат прекратени или предоговорени, или от които могат да произтекат финансови задължения, във връзка с промяната на собствеността върху имота;

И) няма образувани съдебни, обезпечителни или изпълнителни дела с предмет правата върху имота и на Клиента/Възложителя не са известни факти или обстоятелства, които могат да доведат до започването на такива производства срещу него;

Й) няма претенции на трети лица (независимо от формата и съдържанието им) относно имота по съдебен и извънсъдебен ред;

К) върху имота няма наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;

Л) не е нарушено или отнето владението на Клиента/Възложителя върху имота и трети лица нямат владение или държане върху имота;

М) имотът е законно построен и за него са налице всички документи, установяващи неговата законност, в това число разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти;

Н) всички преустройства, реконструкции и основни ремонти (доколкото такива са извършвани) са извършени въз основа на надлежно издадени и влезли в сила разрешения и одобрени проекти, и същите са въведени в експлоатация/за същите е разрешено ползването по надлежния ред и за това са налице валидни документи, влезли в сила;

О) към настоящия момент не е налице предписание или друг акт, издаден от компетентен орган относно състоянието на имота, които да не са изпълнени;

П) ако Клиентът/Възложителят е юридическо лице: законният му представител или надлежният му пълномощник, декларира, че собственикът на имота е дружество, надлежно учредено и съществуващо по законите на Република България, за което няма образувано производство по несъстоятелност или предприети действия за прекратяване и ликвидация, не е в състояние на неплатежоспособност или свръх задълженост; както и че имотът и търговското му предприятие не са предмет на особен залог.

6. Клиент/Възложител, подписал с “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД Договор за посредничество/поръчка за отдаване под наем на имот, декларира, че:

А) е легитимен собственик/съсобственик на имота, и/или е надлежно упълномощен да извършва действия по отдаване под наем на имота;

Б) ако имотът е в режим на съсобственост, че действа със съгласието на останалите съсобственици;

В) ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на поръчката и пълномощното му не е нищожно или оттеглено);

Г) всички останали собственици са съгласни с отдаването под наем на имота;

че не са налице пречки за предоставяне на имота под наем;

Д) не е отнет достъпа до имота;

Е) трети лица нямат права и не са предявени претенции по отношение на имота, които биха попречили на или ограничили свободния достъп до него, ползването на имота и упражняване правата по договора за наем.

7. В случаите, когато Клиентите/Възложителите по сключен Договор за посредничество/поръчка са повече от един, се счита, че помежду им възниква солидарна отговорност по отношение на поетите в договора задължения.

8. Договорът за посредничество/поръчка, анексите към него, както и всички останали писмени съглашения между Клиентите/Възложителите и “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД , могат да бъдат сключени и от разстояние, по електронна поща, с куриерска или пощенска пратка, или факс. При сключване на договор за посредничество/поръчка се счита, че Клиентът/Възложителят е запознат с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат в всички отношения със “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, възникнали във връзка с и/или по повод осъществяваната от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.

9. “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД има право да откаже сключването на Договор за посредничество/поръчка или да прекрати същия с едностранно писмено уведомление до Клиента/Възложителя, в следните случаи:

А) ако поставените от Клиента/Възложителя изисквания и/или условия противоречат на настоящите Общи условия;

Б)  ако поставените от Клиента/Възложителя изисквания и/или условия, включително исканата от Клиента/Възложителя продажна/наемна цена, не са съобразени с пазарните условия и/или противоречат на добрите нрави;

В) ако Клиентът/Възложителят нарушава задълженията си договора за посредничество/поръчка и/или тези Общи условия;

Г) при неуважително и/или недобросъвестно/некоректно отношение към служители и /или други Клиенти/Възложители на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  от страна на Клиента/Възложителя.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

10. “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД организира и провежда огледи на недвижими имоти с Клиенти/Възложители при наличие на валидно възникнало помежду им правоотношение за посреднически услуги по смисъла на настоящите Общи условия. За провеждането на организираните от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД огледи на недвижими имоти се съставя Протокол за оглед. Протоколът за оглед е неразделна част от Договора за посредничество/поръчка и удостоверява следните фактически отношения и обстоятелства от съществено значение за осъществяването на предмета на Договора за посредничество/поръчка:

10.1. С подписването на Протокола за оглед, Клиентът/Възложителят потвърждава, че имотът/те, предмет на огледа, са му предложени, показани, както и че “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  му е предоставил информация и посреднически услуги относно същите имоти.

10.2. С подписването на Протокола за оглед Клиентът/Възложителят потвърждава, че потенциалния/те купувач/и или наемател/и, доведен/и на оглед на имота му, е/са предоставен/и от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД , в качеството му/им на клиент/и с посредничество/поръчкато на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД .

11. Протоколът за оглед/ите се съставя в един оригинален екземпляр, който остава в “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД , както и в два броя напълно идентични с оригинала копия, по едно от които за Клиента/Възложителя.

12. В случаите, когато Клиентът/Възложителят не присъства лично на огледа, а упълномощи устно и/или писмено трето лице, което да го представлява по време на огледа, се счита, че пълномощникът на Клиента/Възложителя е задължен да подпише Протокола за оглед, а Клиентът/Възложителят приема извършените действия от неговия пълномощник като свои, като така подписаният Протокол за оглед обвързва представлявания Клиент/Възложител по начините, посочени в тези Общи условия, в т.ч. има обвързващо действие със значението по т.10 от този раздел.

13. Действието и значението на Протокола за оглед, посочени в тези Общи условия, не се променят, ако обозначението, описанието и/или адреса на имота, предмет на огледа, се различават от посочените в документа за собственост такива, поради промяна на административния адрес, и/или непредставянето и/или липса на валидни документи за собственост от страна на Клиента/Възложителя и/или поради умишлено въвеждане в заблуждение на Служителя на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД от Клиента/Възложителя относно съществените характеристики на имота, необходими за точната му индивидуализация.

СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

14. В качеството си на посредник по сделки с недвижими имоти, “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД задължително участва при сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имота, договор за наем на имота, споразумения за предоставяне на капаро/ задатък и всякакви други съглашения между Клиентите/Възложителите, касаещи сделка с имота.

15. Предварителният договор или договорът за наем се съставят в съответния брой еднообразни екземпляри с копие за “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД .

16. “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД поема задължението да съдейства на страните по сделката за намирането на взаимоизгодни решения при възникнали спорове и за изглаждането на противоречия. “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД не гарантира изпълнението на поетите от страните задължения по сключените договори и не носи отговорност за неизпълнението им.

ПОСРЕДНИЧЕСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

17. Клиентът/Възложителят дължи възнаграждение при условията, посочени в сключения Договор за посредничество/поръчка или друго съглашение между Клиента/Възложителя и “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД .

18. Отказът на Клиента/Възложителя от гарантираните с договора посреднически услуги, осигурени от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, не е повод за намаляване, недължимост или незаплащане на възнаграждението, посочено в договора.

19. Размерът, срокът и начините на плащане на възнаграждението за извършване на посредническата услуга се определят съгласно сключения Договор за посредничество/поръчка или друго съглашение между Клиента/Възложителя и “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, а ако такива не са изрично установени между страните, същите се определят от настоящите Общи условия.

20. Клиентът/Възложителят /продавач, наемодател, купувач, наемател/ дължи възнаграждение на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД в случаите, когато:

20.1. Клиентът/Възложителят или свързано с него лице, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, самостоятелно или чрез трети лица- пълномощници и посредници, сключи сделка с имота с лице, представено му от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД;

20.2.  Клиентът/Възложителят измени договорената продажна/наемна цена на имота, вследствие на което се осуети сделката с имота;

20.3. Клиентът/Възложителят се откаже от сделка с имота с потенциален купувач/наемател, представен от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, или сделката не се осъществи по причини, за които е отговорен само Клиентът/Възложителят, вкл. при нарушение на декларациите по т.5 и т.6 от тези Общи условия;

20.4. След прекратяването на договора за посредничество/поръчка Клиентът/Възложителят сключи сделка с клиент, предоставен му от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД;

20.5. В случите на нарушение на клаузите за ексклузивност, посочени по-горе в Раздел V от тези Общи условия, без да е необходимо доказване дали сделката е осъществена с посредничество или по силата на друг договор с помощта и съдействието на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД ;

20.6. Клиентът/Възложителят сключи сделка с имота със свързано с клиент на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  лице, по смисъла на §1, ал.1 от Търговския закон или лице, с което Клиентът/Възложителят е в близки отношения, или лице, на което Клиентът/Възложителят е кредитор или длъжник, или лице, присъствало като негов придружител при провеждането на огледите на имота, или лице, изискало от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД  и получило от името на Клиента/Възложителя информация за имота по повод осъществяването на посредническа сделка.

20.7. След прекратяването на Договора за посредничество/поръчка, Клиентът/Възложителят сключи сделка с имот, който е бил предмет на подписан от него Протокол за оглед.

21. Клиентът/Възложителят дължи на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД допълнително възнаграждение, ако му възложи действия, които са извън първоначално договорените такива.

22. Винаги, когато размерът на дължимото възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за посредничество/поръчка или с друго писмено съглашение или документ, подписан от Клиента/Възложителя, се приема, че Договорът за посредничество/поръчка е устен, а за дължимо възнаграждение се приема обичайното възнаграждение на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД , посочено в т.2.12 от тези Общи условия.

23. Винаги, когато падежът на дължимото посредническо възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за посредничество/поръчка или с друго писмено съглашение или документ, подписан от Клиента/Възложителя, се приема, че падежът на възнаграждението е както следва:

А) по сделки за покупко-продажба на имоти – на датата на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, а ако не е сключен такъв договор, на датата на подписване на окончателен договор за покупко-продажба на имота, преди вписването на същия в Служба по вписванията при Агенция по вписванията;

Б) по договори за наем на имоти – на датата на сключване на Договора за наем.

24. “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД има право да договаря различни от обичайните посреднически възнаграждения, както и да договаря различни по размер възнаграждения, в зависимост от вида на имота, пазарната конюнктура, фактическата и правна сложност на сделката, само когато това е изрично договорено с Клиента/Възложителя.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

25. В случаите в които Клиентът/Възложителят не изпълни задължение или поет ангажимент за сделка, или се откаже от сделка, включително предварителен договор и/или от Договора за посредничество/поръчка, в зависимост от степента на изпълнение на задълженията си, “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД има право да иска по своя свободна преценка: или минималните разноски посочени по-горе в т.2.12. или обичайното възнаграждение за свършената работа.

26. Ако Клиентът/Възложителят по сключен договор за посредничество/поръчка с клауза за ексклузивитет не изпълни и/или наруши задълженията си по тази клауза, и/или прекрати Договора преди договорения в него срок, той дължи на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД неустойка в размер на 50% от договореното посредническо възнаграждение или съответно от Обичайното посредническо възнаграждение, изчислено на база Исканата от Клиента/Възложителя цена.

27. Ако Клиентът/Възложителят забави изплащането на посредническо възнаграждение и/или други плащания по договора за посредничество/поръчка, той дължи на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД мораторна лихва в размер на 1 % (един процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 36% (тридесет и шест процента) от размера на възнаграждението.

28. Ако Клиентът/Възложителят сключи сделка с клиент или имот предмет на Договор за посредничество/поръчка, съгласно сключен Договор за посредничество/поръчка или друго съглашение, без знанието на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД или забави изплащането на възнаграждение по договор за посредничество/поръчка повече от 15 (петнадесет) дена от датата на падежа, или откаже да плати уговореното възнаграждение, или плати само част от него, във всеки отделен случай “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД има право да иска заплащане на пълния размер на договореното посредническо възнаграждение, заедно с неустойка в размер от 50% върху тази сума.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

29. Всякакви спорове по изпълнението на Договори за посредничество/поръчка, други съглашения и/или настоящите Общи условия, включително споровете за тяхното тълкуване, прилагане, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, недействителност, спорове свързани с попълване на празноти в същите, и/или свързани с дейността на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД документи и/или тези Общи условия или привеждането им в съответствие с нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат по взаимно съгласие между страните или ако това се окаже невъзможно, ще се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

30. Във всеки един момент от предоставяне на професионална услугата за която са необходими професионални знания и умения от адвокат, “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООДдейства единствено като доставчик на информация съгласно Закона за електронната търговия, не видоизменя както и не инициира предаването на същата, нито избира нейния получател. “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООДне е страна в отношенията между Клиентът/Възложителяти адвоката, когато такива са породени във връзка или по повод предоставянето на услуги на този сайт на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД (www.ifiduciaries.com). С приемането на настоящите Oбщи условия Клиентът/Възложителятсе съгласява, че в нито един момент няма да търси отговорност на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООДза отношенията на Клиентът/Възложителятс адвокат/и,и/или счетоводители с които е влязъл в контакт посредством използването на услугите на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, за които Клиентът/Възложителят по своя преценка и лично осмотрение решава сам дали да влезе в отделни договорни взаимоотношения с адвокат, предмет на отделен договор за който настоящите общи условия не са в сила.

31. Личните данни на Потребителите на този сайт – www.ifiduciaries.comсе обработват от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД в съответствие с принципите, предвидени в българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Регламент 2016/679 на Съвета на ЕС и на Европейския парламент от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-долу Регламент 2016/679. За да се запознаете с Политиката на за защита на лични данни на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД можете да се информирате подробно ТУК!

32. При установяване на трайни търговски отношения с физически лица, “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, съгласно разпоредбите на чл. 4, т. 15, б. „а“ и б. „в“ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), се задължава да идентифицира клиентите си. На основание чл. 2, ал. 1 от Правилника за прилагането на ЗМИП във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗМИП, идентифицирането на клиентите и проверката на идентификацията на физическите лица се извършват чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него. “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД е длъжен да събира и обработва информация, представляваща лични данни за физически лица съгласно чл. 4, във връзка с чл. 10 и чл. 11 от Закона за мерките за предотвратяване изпирането на пари.

33. Настоящите Общи условия са приети от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД и са публикувани на интернет страницата на адрес: www.ifiduciaries.com

34. “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД   си запазва правото да променя и допълва тези Общи условия, като промените/допълненията влизат в сила с публикуването им на адрес: www.ifiduciaries.com