Преди изповядване на сделка с имот


При придобиването на недвижим имот се крият множество опасности при които е възможно да не станете собственик на имота. Трябва да сте наясно, че при сключване на договора за покупко-продажба пред нотариус, не ставате автоматично собственик, освен ако 100% е доказано че  имотът е принадлежал на лицето, което го продава. Съществуват множество хипотези, при които да се окаже, че продавачът не притежава правото на собственост изцяло или отчасти или дори да не го притежава или да му бъде отнето с обратна сила в един по-късен момент, когато вие спокойно си мислите че сте новия собственик. В случай се в последствие след като сте платили цената и сте изповядали сделката пред нотариус е възможно да се окаже, че сте бил купувач на  имот, който не е принадлежал на продавача, а това означава, че самият вие не сте собственик на този имот. За да намалите максимално риска от това да попаднете в такава ситуация, е препоръчително да се съобразите и направите следното:

1. Проверете в Имотния регистър, дали лицето, което ви продава имота, е вписан като собственик и от кога го владее. За съжаление вписването в регистъра само по себе си не може да надлежно да ви защити от наличието на евентуален порок в преминаването на собствеността, което означава, че дори формално да има вписана определена информация, това не ви дава гаранция, че ще получите собствеността чиста и необременена от продавача. Все пак, разбира се, ако такова вписване въобще липсва, със сигурност спрямо вас се прави опит за въвеждане в заблуждение.

2. Проверете дали имотът не е придобит от продавача в режим на съсобственост– например при наследяване или по време на брак (ако имуществените отношения между съпрузите се уреждат по правилата на съпружеската имуществена общност. Проверката се осъществява, като:

  • поискате продавачът да представи завещание или удостоверение за наследници, издадено от общинската администрация по местооткриване на наследството;
  • проверете в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите, воден при Агенция по вписвания.

3. Проверете дали спрямо продавача, в случай че е фирма, не е започнало производство за обявяване в несъстоятелност или дали не е обявен в несъстоятелен. За съжаление и тази проверка не може да ви гарантира много, защото производството по несъстоятелност може да бъде открито в един по-късен момент, а сделката по продажбата да попадне в т.нар. “съмнителен период” и да бъде атакувана от синдика и кредиторите по несъстоятелността.

Важно е да знаете че:

Нотариусът, които възнамерявате да ангажирате с изповядването на сделката е задължен да провери дали продавачът притежава правото на собственост върху продавания имот, дали е валидно упълномощен и дали са налице необходимите документи за изготвяне на нотариалния акт, но следва да знаете, че нотариусът не е задължен да проучи историята на правото на собственост върху имота, които придобивате или възнамерявате да придобиете.

Лицето, което фигурира като собственик в нотариалния акт, може да прехвърли правото на собственост само ако действително притежава това право. Затова, ако продавачът, който фигурира като собственик в нотариалния акт, представен пред нотариуса, не притежава правото на собственост, той не може да го ви го прехвърли, без значение какви и колко документи представя.

В случай, че всичко това ви звучи сериозно и въпреки това желаете да купите имот и да бъдете предпазен от евентуалните рискове, които се крият зад всяка една сделка с недвижим имот, можете да свържете с нас както за професионална консултация, така и за съдействие при намиране на най-подходящият имот и успешно реализирана сделка.