Придобиване на имот изнесен на публична продан


Имотите, които съдебните изпълнители изнасят на публична продан чрез обявление, принадлежат на кредитори за техни задължения по договори, които не са изпълнили или са изпаднали в пълна невъзможност на покрият.

Съдия изпълнителят, на който е възложена проданта по силата на изпълнителен лист (неоспорен и влязъл в сила) налага възбрана като прави справка в Агенцията по вписванията за наличие на други тежести върху имота. При наличие на тежести, за започналото производство се уведомяват и другите кредитори образували изпълнителни дела при други съдебни изпълнители, за да присъединят своите искания за удоволетворяване.

Съдебният изпълнител , който осъществява публичната продан възлага на лицензиран оценител да направи опис и оценка на имота. След изпълнение на всички свои задължения по закон и след доказване на невъзможността длъжника да извърши плащане или да покрие част от сумата той определя дата и начална цена, от която ще започне проданта, за да могат желаещите да подадат своите наддавателни предложения.

Обявлението за провеждане на публичната продансе поставя на следните публични места, а именно: на място на самия имот, при съдия изпълнителя, както и в сградата на Районния съд по местонахождението му и в общината.

В кратко резюме процедурата протича при следната последователност:

 1. Началната цена на имот, изнесен на публична продан е 75 % от оценката му, която е изготвена от вещо лице.
 2. В наддаванетоможе да участват български или чуждестранни лица, както и дружества.
 3. Подаване на наддавателни предложения в писмена форма съпътстваща допълнителни документи по закон и при представяне на платежен документ за внесено капаро в размер на 10% от обявената първоначална цена по банковата сметка на съдебния изпълнител.
 4. В първият работен ден след едномесечният срок,съдия изпълнителят вписва в протокол всички подадени предложения.Прочита пред наддавачите предложенията и им отправя запитване дали имат желание да наддават устно / всяко устно наддаване може да е в размер на един задатък- платили сте 10% от стойността на имота.
 5. Съдия изпълнителят обявява купувача с направено най-високо наддавателно предложение.
 6. В 7 дневен срок тозикупувач има задължението да внесе по сметка на съдия изпълнителя предложената си цена, като се приспаднат дадените първоначално 10%.
 7. Ако купувачът не внесе сумата в този срок, съдия изпълнителят кани следващия по ред купувач, направил предложение, до изчерпване на всички наддавачи.
 8. Когато купувачът внесе предложената сума, съдия изпълнителят издава постановление за възлагане. Едва тогава се връща даденото от останалите купувачи, които не са спечелили търга.
 9. Купувачът се въвежда във владение след вписването на протокола за възлагане. За извършеният въвод, съдия изпълнителят изготвя протокол.
 10. В случай, че първата продан не е успешна, съдия изпълнителят насрочва нова публична продажба с начална цена 75 % от цената на първата продан. Процедурата по провеждането остава същата и не се променя.
 11. Имотът се придобива без вещни тежести. Единствено, ако има учредено право на ползване – то се запазва такова каквото е записано в Имотния регистър.
 12. Купувачът, спечелил търга, трябва да подаде молба до съдията по вписванията за заличаване на ипотеката и може да стане собственик на имота от момента на издаването на постановлението за възлагане, като в негов интерес е да се впише това постановление.

Предвид на множеството процеси и законови изисквания при представянето и набирането на документи, от които зависи придобиването на чиста собственост на имот от публична продан, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ“ ООД препоръчва да се възползвате от услугите на компетентен адвокат, който да защити максимално инвестиционните ви интереси предвид на факта, че доста често са случаите, в които купувач на такъв имот може да има последващи проблеми за уреждане на правата му като собственик.